Beijing Huaifang Wanda Plaza

Photo by Nacása & Partners Inc.