Mitsui Sumitomo Insurance Surugadai Annex

Photo by Kojiro Nakajima